Forretningsbetingelser for serviceydelser udbudt af eindom ApS

Disse forretningsbetingelser (“Forretningsbetingelserne”) gælder som aftaleforhold mellem kunden (“Kunden”) og Eindom ApS, cvr. nummer: 39164086  (“Eindom”).

1. SERVICEYDELSEN

1.1. Eindom stiller en software til rådighed via sin hjemmeside, mobile platforme eller lignende (“Softwaren”), som muliggør, at Kunden via selvbetjening kan foretage administration, overførsel af husleje, aconto vand, varme og andre opkrævninger mv. forbundet med udlejning og ejendomsadministration til Kunden og dennes Lejere. (i et hele benævnt “Serviceydelsen”).

1.2. Omfanget af Serviceydelsen defineres på baggrund af Kundens valg af servicepakke, som kan indeholde flere eller færre funktioner (“Servicepakken”). Valget foretages på Eindoms hjemmeside og vil fremgå af Kundens profil. Udover Serviceydelsen kan Eindom tilbyde tillægsydelser, som inkluderes i Servicepakkerne. Disse tillægsydelser indgår i definitionen af Serviceydelsen. Levering under de enkelte Servicepakker kan være betinget af en betaling.

1.3. Igennem forretningsforholdet mellem Kunden og Eindom opnår Kunden en adgang til at anvende Softwaren, som ikke er eksklusiv. Dette gælder også ved Kundens valg af tillægsydelser. Kunden kommer således ikke til at eje Softwaren eller Serviceydelserne eller en kopi eller del heraf. Ved Kundens valg af tillægsydelser kan der være selvstændige betingelser, som skal accepteres i sammenhæng med disse Forretningsbetingelser.

1.4. Adgangen til at anvende Serviceydelsen, herunder Softwaren, kan alene ske til brug for Kundens formål og gælder udelukkende for Kunden og dennes Lejere. Ved tilmelding til Serviceydelsen skal både Kunden og dennes Lejere have deres eget unikke brugernavn og kodeord til brug af Serviceydelsen. Det er Kundens pligt at sikre, at Kunden og Lejere opretholder den fornødne sikkerhed for at beskytte brugernavn og kodeord for at forhindre misbrug m.v. af Serviceydelsen.

1.5. I Serviceydelsen indgår hjælp til den generelle brug af Serviceydelsen. En sådan hjælp kan ydes af Eindom eller en af Eindom godkendt Tredjepart, som Kunden indgår aftale med via Serviceydelsen. Hjælp til for eksempel indtastning og registrering af informationer, korrektion af forkerte Huslejeudbetalinger eller fejlagtige indberetninger indgår ikke i Serviceydelsen og kan ydes af Eindom eller godkendte Tredjeparter mod betaling af den mellem parterne aftalte pris.

2. ACCEPT OG TILLADELSE

2.1. Ved Kundens registrering på Eindom’s hjemmeside accepterer Kunden Forretningsbetingelserne for Serviceydelsen, og som det gældende aftaleforhold mellem Kunden og Eindom. Forretningsbetingelserne gælder også for tredjemand, som på vegne af Kunden måtte udføre arbejde i relation til Serviceydelsen.

2.2. Serviceydelsen herunder tillægsydelser ydes til Kunden i egenskab af forretningsdrivende, herunder også selvom Kundens medarbejdere opnår adgang til hele eller dele af Softwaren og indeholdte informationer i egenskab af medarbejdere.

2.3. Kunden samtykker til, at Eindom og dets Tredjeparter kan foretage markedsføring overfor Kunden og Lejere (“Lejerne”). Kunden kan skriftlig tilbagekalde sådant samtykke.

2.4. Kunden og dennes Lejere giver tilladelse til, at Eindom og dets Tredjeparter markedsfører sine produkter og serviceydelser overfor Kunden og dennes Lejere. Markedsføring kan ske på diverse medier og kommunikationsformer, herunder f.eks. e-mails. Markedsføringen kan gøre brug af uploadede af informationer om Kunden, herunder dennes Lejere. Kunden accepterer, at Eindom kan bruge Kundens navn som og logo til markedsføring. Kunden kan skriftligt tilbagekalde sådant samtykke.

2.5. Kunden accepterer Eindoms øvrige politikker, herunder politik for persondata og Cookies, som er tilgængelige i den til enhver tid gældende udgave på Eindoms hjemmeside. De øvrige politikker skal ses som værende en integreret del af disse Forretningsbetingelser.

3. TREDJEPARTER

3.1. For at kunne levere Serviceydelsen og eventuelle tillægsydelser kan Eindom gøre brug af leverandører og lignende forretningspartnere (“Tredjeparter”). Kunden accepterer og tillader, at informationer der uploades i forbindelse med Serviceydelsen kan blive behandlet af og udvekslet med Tredjeparter, som arbejder med Eindom, forudsat at Eindom har indgået databehandleraftale med de relevante Tredjeparter.

3.2. Såfremt Tredjeparter tilbyder tillægsydelser via Eindoms Serviceydelse (åben API (application programming interface)) er brugen af tillægsydelserne underlagt den pågældende Tredjeparts vilkår. Kunden fritager Eindom for ethvert ansvar i forbindelse med brug af sådanne Tredjeparters tillægsydelser.

3.3. Såfremt Kunden eller Lejere benytter tillægsydelser fra Tredjeparter i forbindelse med brug af Serviceydelsen, kan der ske udveksling af informationer mellem Serviceydelsen og eventuelle tillægsydelser. Kunden accepter, at Eindom er uden ansvar for sådan en udveksling, behandling og opbevaring af informationer af Tredjeparten, der ligger udover omfanget af databehandleraftalerne med de relevante Tredjeparter, jf. pkt. 3.1, idet der opstår et selvstændigt retsforhold mellem Kunden og/eller Lejerne og Tredjeparten ved brug af tillægsydelse.

4. KUNDENS PLIGTER OG ANSVAR

4.1. Det er udelukkende Kunden, herunder dennes Lejere, som er ansvarlige for rigtigheden og kvaliteten af de informationer som registreres og benyttes i Softwaren. Det er således Kundens ansvar, at de oplysninger, som videreformidles til Eindom med henblik på indtastning og registrering i Softwaren - og som skal anvendes i forbindelse med brugen af Serviceydelsen - er korrekte. Kunden skal derfor selvstændigt sikre sig, at informationerne er registreret korrekt i Softwaren. Det er Kundens ansvar at sikre, at informationerne, der bruges i Serviceydelsen, til enhver tid er ajourført korrekt. Kunden har således pligt til også at oplyse Eindom, når et lejemål opsiges eller ophæves, herunder når et nyt lejeforhold måtte blive indgået.

4.2. Som en del af Serviceydelsen vil Eindom så vidt det er muligt indhente informationer fra relevante myndigheder og registre for at sikre, at Kundens indtastede informationer er opdaterede. Indhentningen af informationer kan ske løbende og automatisk. Det skal bemærkes, at såfremt informationer skal indhentes fra myndigheder eller registre fra andre lande end Danmark, kan det betyde, at det ikke kan indhentes automatisk. I sådant et tilfælde vil Kunden, herunder dennes Lejere, skulle registrere informationerne selv. Det vil fremgå af Eindoms hjemmeside, hvilke landes myndigheder og registre, som der kan indhentes informationer fra.

4.3. Adgang til personlige informationer ved for eksempel at indtaste cpr. nummer kan være strafbart og erstatningspådragende. Det er Kundens ansvar at sikre, at Kunden og dennes medarbejdere ikke skaffer sig uautoriseret adgang til personlige informationer. Overtrædelse heraf kan medføre øjeblikkelig ophævelse af aftaleforholdet ved mellem Kunden og Eindom. 

4.4. For at sikre at Eindom kan opfylde sine forpligtelser i forbindelse med Serviceydelsen, giver Kunden Eindom ret til at bruge de oplyste og indtastede informationer i Softwaren. Det er Kundens pligt til at sikre sig, at Eindom har de fornødne tilladelser, fuldmagter, aftaler og legitimationsinformationer fra Kundens Lejere, der skal til for at Eindom kan levere Serviceydelsen. Det er således også Kundens ansvar at sikre sig, at de lejere, der er omfattet af Serviceydelsen, har givet samtykke til den databehandling, som er en del af Serviceydelsen.

4.5. Afhængig af hvilken Servicepakke, som Kunden har valgt, giver Serviceydelsen Lejerneadgang til visse informationer, og Softwaren sender informationer til Lejernes e-mail eller e-boks. Det er Kundens ansvar at sikre at Lejerne er vidende om adgangen til Serviceydelsen. Såfremt Lejerne ikke ønsker at modtage informationer igennem de af Eindom udbudte muligheder i forbindelse med Serviceydelsen, er det Kundens eget ansvar at sikre leveringen af informationer sker til disse lejere på anden vis.

4.6. Det er Kundens ansvar, at Huslejen er betalt og rapporteret på lovlig og korrekt vis. Det er endvidere Kundens ansvar de fornødne disponible midler til dækning af Huslejeudbetalingerne er til rådighed på Kundens konti. Herudover er Kunden ansvarlig for, at administrationen af Huslejen overholder lovgivningens krav, herunder til bogføring og opbevaring af originalbilag, behandling af personoplysninger, m.v.

4.7. Kunden må ikke give andre adgang til Serviceydelsen, herunder Softwaren, uden at vedkommende har en direkte aftale med Eindom. Kunden og vedkommende vil herefter begge være ansvarlige for handlinger, der foretages på vegne af Kunden. Såfremt vedkommende er godkendt af Eindom, er Kunden berettiget til at give vedkommende adgang til brug for nærmere bestemte opgaver med samtykke fra Eindom. Udføres administrationen af andre end Kunden, er Kunden berettiget til at give sådanne tredjeparter adgang til Serviceydelsen med samtykke fra Eindom. Godkendte parter kan enten findes på Eindoms hjemmeside eller ved henvendelse til Eindom.

4.8. Det er Kundens ansvar, at Serviceydelsen ikke bliver anvendt på en måde, som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering, eller at Eindoms navn, omdømme eller goodwill lider skade. Overtrædelse heraf kan medføre øjeblikkelig ophævelse af aftaleforholdet ved mellem Kunden og Eindom.

4.9. Ved Kundens accept af Forretningsbetingelserne bekræftes det samtidig, at Kunden ikke er i konkurrence med Eindom eller arbejder for virksomheder, der er i konkurrence med Eindom. I konkurrence med defineres ved, at Kunden arbejder i eller er ejer af en virksomhed, som sælger samme eller lignende produkt som Serviceydelsen. Alt software, design, arkitektur, tekst og lignende er beskyttet af ophavsretten samtidig med, at navne og egenudviklede termer kan være anvendte varemærker. Enhver overtrædelse heraf kan blive retsforfulgt, og krav om betaling eller anerkendelse vil finde sted.

5. PRIS OG BETALINGSVILKÅR

5.1. Afhængig af Kundens valg af Servicepakke vil prisen være afstemt derefter. Endvidere kan prisen stige ved valg af tillægsydelser, som ikke er en del af en Servicepakke. Prisen for Servicepakkerne vil oplyst i danske kroner (DKK) og eksklusive moms og forefindes på Eindoms hjemmeside.

5.2. Eindom kan ændre priserne med en måneds varsel. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset og omkostninger til Tredjeparter medfører, at Eindom kan justere priserne, således at Eindom stilles uændret. Ved en sådan ændring kan Kunden blive adviseret herom via Eindoms Hjemmeside eller e-mail. Såfremt Kunden ikke er enig i en ændring af prisen, kan Kunden opsige aftaleforholdet mellem Kunden og Eindom med øjeblikkelig virkning, dog således, at Kunden fortsat skal betale for faktisk foretaget brug af Serviceydelsen indtil ophørstidspunktet. Kunden kan ikke i den forbindelse rejse erstatnings- eller andre kompensationskrav mod Eindom.

5.3. Efter hver Huslejeafregning vil Serviceydelsen automatisk generere en faktura til Kunden. Det fakturerede beløb for Serviceydelsen vil blive betalt af Kunden til Eindom igennem den tilmeldte betalingsløsning anerkendt af Eindom. Såfremt man ønsker at betale via bankoverførsel vil det medføre et faktureringsgebyr på 250,- kr. eks. moms. pr. fakturabetaling.

5.4. Såfremt Kunden ikke betaler det fakturerede beløb rettidigt, kan Eindom iværksætte en rykkerprocedure der indeholder frister og gebyrer ved brug af Kundens opgivne e-mail. Kunden accepterer, at rykkere afsendt af Eindom til Kunden skal anses for leverede ved brug af Kundens e-mail. Såfremt den manglende betaling for Serviceydelsen fortsætter, kan adgangen til Serviceydelsen og medfølgende tillægsydelser spærres. Spærringen ophæves ved modtagelse af Kundens betaling, medmindre Eindom har opsagt Forretningsbetingelserne med Kunden.

5.5. Ved for sen betaling af det til Kunden fakturerede tillægges en rente af det forfaldne beløb med 3% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.6. Ved genåbning af abonnement tillægges et gebyr på 500,- kr. ex moms.

6. INFORMATIONER OG SIKKERHED

6.1. Informationer, herunder informationer om Lejerne, som er registreret i Serviceydelsen, er Kundens ejendom. Kunden kan kræve at få de registrerede informationer udleveret i et elektronisk format valgt af Eindom. Endvidere har Kunden mulighed for at hente elektroniske kopier og/eller foretage udskrifter af de relevante data, som er genereret i forbindelse med Serviceydelsen. Ved Forretningsbetingelsernes ophør eller ved opsigelse eller ophævelse af Lejer, jf. nedenfor, vil Kunden have adgang til informationerne i seks måneder, hvorefter Eindom uden yderligere ansvar kan slette informationerne permanent. Kunden har mulighed for at forlænge perioden inden sletning ved skriftlig anmodning til Eindom. Eindom kan opkræve betaling herfor, såfremt der må forventes omkostninger herved. 

6.2. Lejerne har adgang til at hente elektroniske kopier og/eller foretage udskrifter af deres data, som er genereret i forbindelse med Serviceydelsen. Adgangen hertil ophører seks måneder efter Forretningsbetingelsernes ophør mellem Kunden og Eindom, eller såfremt Lejerne ikke længere er lejer hos Kunden, hvorefter Eindom uden yderligere ansvar kan slette informationerne permanent.

6.3. Kunden og Lejerne har efter de seks måneders adgang ikke længere ret til at kræve udleveret informationer registreret eller brugt i Serviceydelsen. Herudover er Eindom uanset de i øvrige bestemmelser i dette afsnit berettiget til fortsat at opbevare informationerne så længe og i det omfang Eindom finder det nødvendigt for at kunne opfylde en juridisk forpligtelse. Eindom er ligeledes berettiget til at opbevare Kundens og Lejeres informationer efter aftalens ophør med henblik på eventuel opfølgning på aftaleforholdet mellem Kunden og Eindom og til markedsføringsformål, samt for at anvende informationerne i anonymiseret form til statistik og analyse.

6.4. De informationer, som Kunden eller Lejerne har registreret og benytter i Serviceydelsen, har Eindom som udgangspunkt ikke adgang til. Undtagelsen hertil er Eindoms særligt udpegede medarbejdere, som i visse tilfælde har adgang til Kundens og Lejeres informationer. Disse udpegede medarbejdere vil være underlagt tavshedspligt.

6.5. Eindom bruger Tredjeparter til at levere services og hardware såsom servere og databaser til at understøtte Serviceydelsen til Kunden. Ved brug af Serviceydelsen vil der ske udveksling af informationer om Kunden og Lejere mellem Serviceydelsen, Kunden og de relevante myndigheder og registre, som er nødvendige for, at Serviceydelsen kan leveres. Udvekslingen af informationerne vil være tilsvarende den, hvis Kunden selv varetog Serviceydelsen.

6.6. Udveksling af eller adgang til informationer, f.eks. persondata, via Serviceydelsen mellem Kunden og tredjemænd, som hjælper Kunden, er Kundens ansvar.

6.7. Eindom kan i særlige tilfælde samt med Kundens og Lejers samtykke overdrage statistik, informationer udledt via informationerne i Serviceydelsen til tredjemand. Sådanne informationer vil være anonymiseret således, at der ikke kan ske overdragelse af persondata, som kan identificere Kunden eller dennes Lejere.

6.8. Hvor det skønnes rimeligt for eksempel ud fra en værditabsbetragtning kan Eindom give tredjemand og myndigheder adgang til Kundens og Lejeres informationer, f.eks. i forbindelse med dom, myndighedskrav, samt øvrige tilfælde, hvor lovgivningen forpligter Eindom til at udlevere informationer. 

6.9. Eindom har ikke ansvar for opbevaring af informationer efter aftaleforholdet mellem Kunden og Eindom ophører, medmindre andet er anført i disse Forretningsbetingelser.

6.10. Eindom har truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod, at informationerne brugt i Serviceydelsen ulovligt eller hændeligt forringes, fortabes, eller tilintetgøres, samt mod, at informationerne misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab eller behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

6.11. Ved brug af Serviceydelsen, hvor Kunden anvender informationer, brugernavne eller kodeord, som stammer fra tredjemand, indestår Kunden for, at videregivelse af sådanne informationer og Eindoms databehandling af sådanne informationer ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skadesløsholder Eindom for ethvert tab, som Eindom måtte lide som følge af denne bestemmelse.

7. ÆNDRINGER OG OVERDRAGELSE AF SERVICEYDELSEN ELLER VILKÅR

7.1. Ændringer af Serviceydelsen og tillægsydelser kan foretages af Eindom. Endvidere er Eindom berettiget til at ændre formen og strukturen af Serviceydelsen og eventuelle tillægsydelser. Enhver ændring kan ske med eller uden varsel og i henhold til disse Forretningsbetingelser. En ændring kan påvirke dele af Serviceydelsen, herunder informationer, som er registreret og gemt i Softwaren med undtagelse af informationer om Lejeres data.

7.2. Forretningsbetingelserne kan til enhver tid ændres af Eindom uden varsel til Kunden så længe at kunden oplyses skriftligt om ændringer, hvilket kan ske i forbindelse med opkrævning eller i forbindelse med generelle informationer, e-mails mv. Forretningsbetingelserne er tilgængelige på Eindoms hjemmeside. Ved Kundens fortsatte brug af Serviceydelsen efter ændringer i Forretningsbetingelserne er foretaget, betragtes ændringerne som accepteret. Kunden har en forpligtelse til at holde sig løbende orienteret om ændringer i Forretningsbetingelser. Hvis Kunden ikke kan acceptere ændringerne, kan Kunden betragte sig som opsagt under forudsætning af, at meddelelse herom gives til Eindom straks. Erstatnings- eller andre kompensationskrav mod Eindom vil i den forbindelse ikke kunne rejses af Kunden eller dennes lejere.

7.3. Rettigheder og pligter, som er givet til Eindom ved disse Forretningsbetingelser, kan Eindom overdrage helt eller delvist til koncernforbundne virksomheder eller tredjemand. 

7.4. Kunden har ikke ret til hverken helt eller delvist at overdrage rettigheder og pligter samt adgang til Serviceydelsen til tredjemand. Kunden kan dog med Eindoms samtykke give adgang til rådgivere eller tredjemand som nærmere beskrevet i disse Forretningsbetingelser.

8. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

8.1. Med undtagelse af Kundens informationer, som Kunden eller Eindom har registreret eller indtastet i systemet, er Softwaren og de informationer, som Softwaren genererer, beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Eindom. Ved Serviceydelsen modtager Kunden alene en brugsret, og Eindoms og/eller tredjeparters immaterielle rettigheder overdrages ikke til Kunden.

8.2. Ved enhver mistanke om en krænkelse eller reel krænkelse af Eindoms immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Serviceydelsen, som Kunden får kendskab til, skal Kunden give meddelelse til Eindom.

8.3. De informationer, som Kunden og dennes Lejere registrerer, oplyser og/eller indtaster i forbindelse med brugen af Serviceydelsen, tilhører Kunden og/eller dennes Lejere. Eindom kan med Kundens og/eller dennes Lejeres tilladelse få adgang til at bruge førnævnte informationer.

9. EINDOMS ANSVAR OG TAVSHEDSPLIGT

9.1. Det er Kundens ansvar at sikre, at de informationer, som bliver registreret i forbindelse med brugen af Serviceydelsen, ikke krænker tredjemands rettigheder eller kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

9.2. Serviceydelsen stilles til rådighed af Eindom i den til enhver tid værende stand, som den måtte være på tidspunktet for Kundens brug heraf. Eindom fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, udover hvad er fremgår af disse Forretningsbetingelser.

9.3. I forbindelse med Kundens brug af Serviceydelsen fraskriver Eindom sig ethvert ansvar for tab, som Kunden måtte pådrage sig herved, uanset om et sådant tab måtte opstå i eller udenfor kontrakt, om der er tale om følgeskader eller andre indirekte tab, driftstab, tab begrundet i produktansvar, informationstab eller øvrige tab som følge af simpel uagtsomhed fra Eindom. 

9.4. Kunden har en pligt til at meddele Eindom om fejl ved Serviceydelsen, som Kunden bliver opmærksom på. Eindom er alene pligtig at rette fejlen, som Kunden eller Eindom er blevet opmærksom på.

9.5. Tillægsydelser og anden service udbudt af Tredjeparter, som er tilgængelige i forbindelse med Serviceydelsen, og som Kunden aktivt selv har valgt at benytte, er Eindom ikke ansvarlig for. Eindom kan derfor ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, kvaliteten, fuldstændigheden og pålideligheden m.v. af informationerne og ej heller de resultater, som genereres igennem tillægsydelserne, eller for Tredjeparters funktionalitet, tilgængelig eller sikkerhed. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab skyldes ansvarspådragende fejl fra Eindoms side.

9.6. Kunden accepterer, at uanset hvilket tab eller ansvarsgrundlag som Kunden har lidt, kan Eindoms samlede ansvar maksimalt andrage en størrelse svarende til de foregående 12 måneders fakturerede beløb før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog højst 50.000 DKK.

9.7. Eindom holdes skadesløs af Kunden mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab eller ansvar hos tredjemand, herunder Tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens uagtsomme eller forsætlige brug eller misbrug af Serviceydelsen.

9.8. Eindom og dennes medarbejdere har tavshedspligt om alle informationer, som kan henføres direkte til Kunden, og som Eindom måtte få kendskab om Kunden eller dennes Lejere, og har ikke en ret til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådanne informationer er offentligt tilgængelige, eller hvor Eindom er forpligtet til at videregive informationerne ifølge lovgivning eller efter fra en myndighed eller domstol, eller hvor videregivelse i øvrigt er berettiget ifølge indeværende Forretningsbetingelser.

10. DRIFT OG FORCE MAJEURE

10.1. Eindom tilsigter en høj driftsstabilitet og vil i tilfælde af nedbrud eller driftsforstyrrelser genskabe normal drift så hurtigt som muligt. Vedligeholdelse og opgradering af Serviceydelsen og tillægsydelser vil så vidt det er muligt blive placeret i tidsrummet mellem kl. 20.00-07.00 CET, og vil blive varslet forinden.

10.2. Eindom er uden ansvar for tab opstået som følge af nedbrud eller driftsforstyrrelser. Eindom er ikke forpligtet til at erstatte sådanne tab. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Eindom ikke ansvarlige for tab, som skyldes:

– Beskadigelser af data eller manglende adgang til eller nedbrud i IT-systemer, der kan henføres til nedenstående begivenheder, uanset om det er Eindom eller en Tredjepart, der står for driften.

– Svigt i strømforsyning eller telekommunikation til Eindom, naturkatastrofer, krig, oprør, pandemier, borgerlige uroligheder, lovindgreb eller forvaltningsakter, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og –hacking).

– Konflikter såsom strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om den er rettet mod eller iværksat af Eindom selv eller dennes organisation, og uanset årsagen hertil. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Eindoms virksomhed.

– Andre omstændigheder, som er uden for Eindoms kontrol.

11. OPSIGELSER AF SERVICEYDELSER

11.1. Ved tilmelding til Serviceydelserne accepterer Kunden Forretningsbetingelserne. Forretningsbetingelserne løber indtil opsigelse af aftaleforholdet mellem Kunden og Eindom i overensstemmelse med Forretningsbetingelserne. Kunden kan opsige aftaleforholdet og derved Forretningsbetingelserne med løbende måned + 1 måneds varsel. Kunden kan dog altid opgradere Servicepakke og tillægsydelser.

11.2. Eindom kan opsige aftaleforholdet med Kunden og derved Forretningsbetingelserne med 3 måneders varsel, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Forretningsbetingelser eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

11.3. For at opsige aftaleforholdet, skal du sende en mail til support@eindom.dk.

12. TVISTER

12.1. Nærværende Forretningsbetingelser i enhver henseende læses, fortolkes og udfyldes i overensstemmelse med dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af disse Forretningsbetingelser og de heraf følgende retsforhold mellem Kunden og Eindom, deres fortolkning eller udfyldning skal anlægges ved Byret i København.

Disse forretningsbetingelser (“Forretningsbetingelserne”) gælder som aftaleforhold mellem kunden (“Kunden”) og Eindom ApS, cvr. nummer: 39164086 (“Eindom”).