Værd at vide om udlejning

Værd at vide om udlejning
Dette indlæg vil blive opdateret løbende

Eindom gør det nemt for dig at administrere lejemål og ejendomme. Få viden om alle regler inden for udlejning af lejemål på denne side. Du kan få mere viden om eindoms unikke funktioner til udlejning her.

Udlejers adgang til boligen

Udlejers adgang til boligen er reguleret af lejeloven. (kapitel IX - §§ 54-57)Udlejer har ikke krav på at få udleveret en nøgle til boligen, men udlejer, eller dennes stedfortræder, har ret til adgang når det er påkrævet.

Udlejer skal som minimum give et varsel på 6 uger, ved arbejde som ikke er til væsentlig ulempe for lejeren. Ved andet arbejde har lejren krav på 3 måneders varsel.

Dog kan udlejeren, uden varsel, foretage arbejde i ejendommen, som ikke kan udsættes. Det kan for eksempel være, når der skal udføres akut opståede reparationer i boligen, så som en vandskade.

Alt arbejde i boligen skal udføres uden afbrydelse og med størst muligt hensyn til lejren.

Depositum

Depositum virker som udlejers sikkerhed for at udleje sin bolig. Udlejer kan opkræve op til tre (3) måneders husleje som depositum. Depositummet er udlejers sikkerhed for at lejemålet kan repareres og sættes i stand, når lejer fraflytter boligen.Udgifter til for eksempel at male eller rengøre lejligheden, hvis dette ikke er udført tilfredsstillende, kan udlejer fratrække i det betalte depositum. Hvis udgifterne overstiger depositummet, kan udlejer kræve det resterende betalt af lejer.

Tilbagebetaling af depositum

Lejeloven angiver ikke nogen frist for hvornår udlejer skal tilbagebetale depositum. Tilbagebetaling skal dog ske, så snart udlejer har opgjort hvad du skylder for eventuelle skader på boligen. Fratrækker udlejer udgifter til reparationer i depositummet, er det udlejers ansvar at udarbejde en opgørelse over hvad pengene er brugt på og udlevere den til lejeren. Lejeloven fastsætter heller ikke her nogen fast grænse for hvornår udlejer skal have udarbejdet opgørelsen.Typisk har udlejer en til halvanden måned til at udbetale hvad der eventuelt måtte være tilbage af depositummet. Tiden kan variere alt efter omfanget af omfanget af istandsættelsen.

Forudbetalt leje

Forudbetalt leje virker som udlejers sikkerhed for at udleje sin bolig. Udlejer kan opkræve op til tre (3) måneders forudbetalt husleje og er sikkerhed for udlejeren i opsigelsesperioden, der tilsvarende maksimalt er på tre (3) måneder. Udlejer bestemmer selv den forudbetalte leje, indenfor tremåneders grænsen.

Fraflytning og genudlejning indenfor opsigelsesperioden

Fraflytter lejer boligen før opsigelsesperioden er udløbet, har udlejer pligt til at forsøge at udleje boligen på ny. Har udlejer held til at genudleje boligen, har lejer krav på at få tilbagebetalt husleje, for den periode, hvor boligen er genudlejet.

Forbrug af vand, varme og el

Afregning for forbruget af vand, varme og el kan ske på tre forskellige måder.

Inkluderet i huslejen

Er forbruget indskrevet i § 3 i typeformular A9 for lejekontrakter, er det angivne beløb hvad lejer skal betale. Udlejer kan derfor ikke opkræve efterbetaling, hvis det viser sig at forbruget overstiger det angivne i § 3. Denne løsning bruges oftest, når der er tale om enkelte værelser, hvor der ikke er opsat forbrugsmåler for lejemålet. Beløbet fastsættes skønsmæssigt til det forventede forbrug og kan være baseret på tidligere lejeres forbrug.

Direkte med forsyningsselskabet

Det kan aftales at lejer afregner direkte med forsyningsselskaberne, ved at anføre dette i § 5 i typeformular A9 for lejekontrakter. Lejer er selv ansvarlig for betaling af forbruget.

A conto (a/c)

Den mest almindelige måde at afregne forbrug på er ved a conto-betalinger. Lejer betaler et forudbestemt beløb til udlejer, som opgør det endelige forbrug ved regnskabsårets afslutning, hvor der enten opkræves for et eventuelt underskud, eller tilbagebetales, hvis det opkrævede overstiger forbruget. Det opkrævede a/c-beløb fastsættes som beskrevet under ”inkluderet i huslejen” og kan reguleres af udlejer med et varsel på 6 uger, hvis det fastsatte beløb viser sig ikke at være retvisende.Normalt betales vand og varme som a/c, mens el afregnes direkte med forsyningsselskabet.

A/c opkrævning for vand

Hvis udlejer opkræver a/c-betaling for vand, skal boligen være forsynet med en forbrugsmåler. Er der ikke tilknyttet en forbrugsmåler, kan opkrævningen kun ske som en del af huslejen, fastsat i § 3 i typeformular A9 for lejekontrakter.

A/c opkrævning for varme

Modsat opkrævning for vand, kan udlejer godt opkræve a/c for varme, selvom der ikke er en varmemåler for lejemålet. Udlejer fordeler i stedet de faktiske udgifter for hele ejendommen på lejemålets kvadratmeter eller rumfang.

A/c opkrævning for el

Opkrævning via a/c for el, skal ske efter de samme regler som for vand og der skal derfor være opsat en forbrugsmåler for lejemålet. El afregnes dog for det meste direkte med forsyningsselskabet.